Program1 UEFISCDI

Proiect finantat de: Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională – Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, PNCDI III

Date despre proiect

Denumire:
Consolidarea şi dezvoltarea capacităţii proprii a INCDFT-IFT Iaşi în domeniul materialelor magnetice avansate cu structuri controlate pentru aplicaţii în inginerie şi medicină (CodeMag).

Contractul nr. 11 PFE/16.10.2018; Cod proiect : ID 381
Obiectivul principal al proiectului constă în consolidarea capacităţii institutului în domeniul său principal de activitate, şi anume cel al materialelor magnetice avansate şi al aplicaţiilor acestora în inginerie şi medicină.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt axate pe:

(1) creşterea performanţei ştiinţifice a activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare prin deschiderea de noi direcţii inter- şi multidisciplinare (care acopera domenii ale fizicii, chimiei, electronicii, biologiei, medicine, științelor Agricole), răspunzând domeniilor prioritare şi ariilor tematice din cadrul programului PN III, programelor UE şi altor programe internaţionale;

(2) concentrarea resurselor materiale şi a competenţelor umane pentru dezvoltarea de materiale avansate multifuncţionale pentru aplicaţii multidisciplinare, care să răspundă nevoilor societăţii şi cu posibilităţi de relansare în domenii economice de interes pentru România, prin dezvoltarea de cercetări fundamentale şi aplicative pe bază de noi fenomene şi procese fizice;

(3) valorificarea eficientă a rezultatelor cercetării prin: (1) brevetarea ideilor inovatoare; (2) diseminarea pe scară largă în publicații cu factor de impact ştiinţific mare; (3) utilizarea acestora în domenii applicative prioritare la nivel national și international; (4) diversificarea serviciilor către sectorul economic; (5) exploatarea drepturilor de proprietate intectuală (licenţiere, cesiune);

(4) consolidarea parteneriatelor existente în activitatea de cercetare şi dezvoltarea de noi parteneriate cu universităţi, institute de cercetare şi companii din ţară şi din străinătate, pentru aplicarea cu succes la programele Uniunii Europene (ORIZONT 2020, viitorul Program-Cadru al UE, programe dedicate IMM-urilor, programe regionale) și pentru atragerea de noi investiții;

(5) atragerea de fonduri din mediul public şi privat prin: (1) promovarea mai eficientă a portofoliului de cunoștințe și rezultate proprii; (2) contracte de consultanță și servicii specializate către companii cu capital de stat, autorități locale și regionale, companii private, inclusiv IMM-uri; (3) întâlniri directe cu mediul de afaceri pentru identificarea necesităților și a problemelor tehnice cu care se confruntă;

(6) creșterea participării în programele de cercetare, dezvoltare și inovare ale UE prin accesul unui număr mai mare de cercetători la stagii de pregătire în domeniul scrierii de proiecte și prin valorificarea mai eficientă a colaborărilor cercetătorilor INCDFT-IFT Iași cu alte organizații de cercetare din țară și din străinătate;

(7) creșterea numărului de locuri de muncă în cercetare și inovare prin: (1) diversificarea serviciilor către mediul economic; (2) investiții; (3) abordarea de noi direcţii de cercetare inter- și multidisciplinară de interes național; (4) co-interesarea personalului de cercetare în activitățile de valorificare a rezultatelor activităților de CDI;

(8) extinderea activităților de asistență tehnică și de acordare a serviciilor științifice și tehnologice de înalt nivel în domeniile prioritare în care INCDFT-IFT Iași are expertiză: materiale multifuncționale dedicate unor aplicații concrete, metode de caracterizare particularizate la necesitățile specifice, proiectarea de aplicații personalizate.